เทศบาลตำบลปัวประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เช้านี้ (29 มิถุนายน 2563) เทศบาลตำบลปัว จัดให้มีประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หลังจากที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาความต้องการจากหมู่บ้าน โดยเสนอโครงการต่อเทศบาล เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถจบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาล