ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

เทศบาลตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร ตําแหน่ง หัวหนัาฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน จํานวน 1  อัตรา

20200715_033255