ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท. ปี 2563

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท. ปี 2563 EHA :4001 ประเด็นการจัดการขยะทั่วไป คะแนนร้อยละ92.5