กิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปัวและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว และ ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว และ บูรณาการการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด -19 และ โรคเนื้อเน่าที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน โดยในช่วงเช้า ได้แก่ชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และในช่วงบ่าย ชุมชนบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน