กิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายฉัตรชัยธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนชุมชนจัดการขยะ สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลปัว ให้แก่ประชาชนตำบลปัวจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว และบ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของขยะ การสร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล มีสภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด อากาศบริสุทธิ์ สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี มีวินัยในการทิ้งขยะ สร้างนิสัยรักความสะอาด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน เป็นตัวอย่างการจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนอื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน และชุมชนกับหน่วยงาน ทั้งวนี้ยังได้บูรณาการการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด – ๑๙ และ โรคเนื้อเน่าที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 หมู่บ้านอีกด้วย