กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) ณ บริเวณโดยรอบวัดบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีนายวิทยา ทนุ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่รวงทองนำประชาชน เข้าร่วม ทั้งนี้มีนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรี นายอุทิศ จิตอารี นางจิตรา สารเทพ สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำพนักงานเทศบาลตำบลปัวเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง