กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เก็บขยะ 2 ข้างทาง (ครั้งที่ 2)

เช้านี้(14 สิงหาคม 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธนเดช สุทธหลวง ผู้ใหญ่บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 นำจิตอาสาเทศบาลตำบลปัว ประชนจิตอาสา อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านปรางค์พฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านร้อง หมู่ที่ 4 และบ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เก็บขยะ 2 ข้างทาง (ครั้งที่ 2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน เก็บขยะบริเวณวงเวียนหน้าวัดปรางค์ – สะพานบ้านร้อง ระยะทางไปกลับ 1 km. เก็บขยะได้ทั้งหมด 42 kg. รวมทั้งตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง