ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0015 สายสองลื้อ บ้านขอน-บ้านป่าลาน หมู่ที่1,5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)