การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ภาคเหนือ สำหรับเขตอำเภอปัว ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปัว ไม่สามารถรับชมบริการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ในบางช่อง  ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดำเนินการปรับจูนสัญญาณโทรทัศน์ใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ของวันดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายฯ เพื่อที่จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้เป็นปกติ