การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย

เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน จะดำเนินการจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวดอักษรนำหน้า หมายเลขทะเบียน กฉ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนจบการประมูล ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน ทั้งนี้ จะนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  หากประชาชนท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองกการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับในกรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ขอให้นำหนังสือมอบอำนาจมาในครั้งนี้ด้วย