รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

20201029_065649