ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๑. แนะประชาชนรีบใช้จ่ายเงินโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรักษาสิทธิภายใน ๑๔ วัน

๒. จัดเต็ม ! โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑.๑ ล้านครัวเรือน

๓. ไฟเขียว ! เพิ่มประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ม.๔๐

๔. ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓ / ๖๔

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน*

๕. ๕ วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด