เปิดรับสมัครงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ด้วยวิทยาลัยชุมชนน่าน มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวนตำบลละ ๒๐ อัตรา รวมเป็น ๖๐ อัตรา ทุกตำแหน่งงานมีสัญญาจ้าง ๑ ปี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๓ แห่ง คือ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา , ตำบลวรนคร อำเภอปัว และตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ ลักษณะงานที่ทำ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน , ติดตาม / เฝ้าระวัง COVID – ๑๙ , การจัดทำข้อมูล Digital ในรูปแบบจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) , พัฒนาอาชีพ โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน , การพัฒนาอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ และหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมัครที่เป็นบัณฑิตจบใหม่ เปิดรับสมัครจำนวน ๑๐ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน ๓ ปี

– ยังไม่มีงานทำ หรือถูกเลิกจ้าง หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

– มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดน่าน

๒. ผู้สมัครที่เป็นประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครจำนวน ๕ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

– ยังไม่มีงานทำ หรือถูกเลิกจ้าง หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ

๓. ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา เปิดรับสมัครจำนวน ๕ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นนักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา , อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน

หมายเหตุ : ทุกคุณสมบัติที่รับสมัคร ต้องไม่ได้รับค่าตอบแทน , ค่าจ้าง และความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครและติดต่อสอบถาม ได้ที่ วิทยาลัยชุมชนน่าน โทร. ๐๕๔ – ๗๑๐๓๒๙ หรือคุณผุสดี สายวงศ์ สำหรับพื้นที่ตำบลวรนคร อำเภอปัว โทร. ๐๘๑ – ๕๘๗๔๙๙๑