กกต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคมนี้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ. / ผ.ถ. ๑ / ๘ หรือทำเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุผลด้วยว่า ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะเหตุใด เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล , เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ , เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย , มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นต้น แล้วยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว ห้องทะเบียนอำเภอปัว ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน ๗ วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓