ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านความมั่นคง *

๑. ธอส. ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

๒. ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๓. เฮ ! เพิ่ม ๕๐๐ บาท โครงการ “คนละครึ่ง” ทั้งเฟส ๑ – ๒ เป็นของขวัญปีใหม่

๔. เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี ๒

* มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ*

๕. จริงหรือไม่ ! กำหนดความเร็วรถไม่เกิน ๑๒๐ กม. / ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า ๑๐๐ กม. / ชม.