ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูง

วันนี้ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. นายฉัตรชัย ธนามี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย พ.จ.อ. อุดร นัยทอง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานกองการศึกษา และคณะกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสตรีอาสาพัฒนา จากเทศบาลตำบลเนินสูง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้กลุ่มสตรีของคณะศึกษาดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีความเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน