ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) *

๑. ศบค.มท.สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน แสกนทุกพื้นที่ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด – ๑๙

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๒. ชาวสวนยางเฮ ! รับเงินก่อนปีใหม่

๓. อนุมัติเพิ่ม ! ๒.๘ หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าวปี ๖๓ / ๖๔

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน *

๔. ๑๐ ข้อควรทำดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด – ๑๙

* มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ*

๕. สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๔