โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว เพื่อเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น , ระบบบัญชาการเหตุการณ์ , การควบคุมสั่งการ , การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปัว โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง , ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดน่าน และสถานีตำรวจภูธรปัว ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑๔ วิชา เช่น ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ เป็นต้น