การงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ตามที่เทศบาลตำบลปัว ได้ออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน ถนน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ และจะหยุดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นั้น

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกันรวมเป็น ๔ วัน กอปรกับ เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย ได้แจ้งหยุดรับกำจัดขยะมูลฝอยในช่วงวันหยุดดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลปัว จึงขอแจ้งงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยเทศบาลตำบลปัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย