มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓)

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๒๘ จังหวัด และนายกรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดน่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒) และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓) ดังนี้

๑. ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูลภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ให้ไปรายงานตัวที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

๑.๑.๒ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน
ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

๑.๑.๓ กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน
ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๑.๒ กักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม / สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา ๑๔ วัน

๒. ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และ/หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ให้ไปรายงานตัวที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

๒.๑.๒ กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน
ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

๒.๑.๓ กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน
ให้ไปรายงานตัว พร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

๒.๒ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล และแบบประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

๒.๒.๑ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ , ไอแห้ง , มีน้ำมูก , ลิ้นไม่รับรส และจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยด่วน

๒.๒.๒ กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเอง ตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒.๑ ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง หากผลการประเมิน พบว่า มีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้ที่เดินทางกักตัวอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม / สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา ๑๔ วัน แล้วรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท โดยคำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง