การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒)

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๒๘ จังหวัด และนายกรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดน่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง , ดนตรี , คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) และประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดให้พื้นที่จังหวัดน่านทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่จังหวัดน่านทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ในแต่ละอำเภอ

๒. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม ได้แก่

๒.๑ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน “พื้นที่เสี่ยง” , “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง” และ“กิจกรรม / กิจการที่เสี่ยง”

๒.๒ ปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เป็นเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

๒.๓ ร้านอาหารให้เปิดดำเนินการได้ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

๒.๔ ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

๒.๕ ควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่

๒.๖ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตจัดงานหรือจัดกิจกรรมเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่จะจัดงานหรือจัดกิจกรรม ก่อนมีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และเมื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติต่อที่ได้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานด้วย

การจัดงานหรือกิจกรรมจะต้องไม่ใช่งานรื่นเริง และผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรม ควรเป็นคนในพื้นที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) และมาตรการอื่นตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้

ก. ให้ผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จัดงานหรือกิจกรรม

ข. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง หรือยืนในพื้นที่โดยรอบ ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

ค. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

ง. จัดให้มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ , หอบเหนื่อย , จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสถานที่จัดงาน และติดสัญลักษณ์การคัดกรองผ่าน

จ. จัดให้มีการควบคุมทางเข้าและออก , จัดระบบคิว และให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

ฉ. ห้ามมิให้มีการจำหน่าย , จ่าย , แจก หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงานหรือจัดกิจกรรมโดยเด็ดขาด

๒.๗ ขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย เว้นระยะระหว่างกัน , สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

๒.๘ ให้สถานประกอบการและโรงงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ

๓. ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น เพราะอาจทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น

๔. ให้ส่วนราชการ , หน่วยงาน และสถานประกอบการพิจารณานำระบบ Work from home มาปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ

ทั้งนี้ คำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง