การรักษาบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวและการติดต่อธุรกิจในจังหวัดน่าน

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งต่อมาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ ได้มีคำสั่งให้พื้นที่ ๒๘ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบกับ จังหวัดน่านได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – ๑๙ เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓) ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องกักกันตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน นั้น

ในการนี้ จังหวัดน่าน ขอเรียนว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ดีขึ้นอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลาย จังหวัดน่านจะได้ปรับมาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ , การค้า , การลงทุนและรักษาบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม , ที่พัก , สายการบิน และผู้ประกอบการบริการรถเช่าในจังหวัดน่าน  พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้เดินทาง หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านได้ อันเนื่องมาจากประกาศจังหวัดน่านข้างต้น เช่น การยกเลิก / ขอคืนเงิน / ขอเลื่อนค่าเช่าที่พัก หรือการยกเลิก / ขอคืนเงิน / ขอเลื่อนตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือการยกเลิก / ขอคืนเงิน / ขอเลื่อนบริการรถเช่า เป็นต้น