ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕๐ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕๐ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) *

๑. ดูก่อน ! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด – ๑๙” ฟรี

๒. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด  ตลาดนัด ลดเสี่ยงโควิด – ๑๙

๓. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๔. มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”

๕. ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี ๖๔ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้