ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) *

๑. แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด – ๑๙ ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที

๒. คุมเข้ม ! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา

๓. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด – ๑๙ ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐ %

* มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน *

๔. ปภ. แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๕. ๕ ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า