มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม , ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กอปรกับ การแถลงข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในจังหวัดน่าน และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว เป็นสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จึงกำหนดมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ดังนี้

๑. นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจล ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว

๒. นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว พร้อมทั้งสแกนแอปพลิเคชัน
ไทยชนะ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ

๓. นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ต้องยืนเว้นระยะห่าง อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร หรือยืนในจุดที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว กำหนด

๔. นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมทางเข้า – ออก ในช่องทางให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว เป็นผู้กำหนด

๕. งดให้บริการที่พักกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๖. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว รวมถึงห้องน้ำนอกเวลาราชการ