การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓)

ตามที่จังหวัดน่าน ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒) นั้น

เนื่องจากปัจจุบัน ยังปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีรายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในจังหวัดน่าน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลา และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไปอีกคราวหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีมติให้กำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๓) ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาการปิดสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เป็นเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ยกเลิก ข้อความในข้อ ๒.๓ ของประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“๒.๓ ร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงแรม / ที่พัก หรือสถานที่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือที่ให้บริการ”

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง