รับมอบโล่ห์เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรี และนายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ร่วมงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนการบันทึก ข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ จากนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดน่าน

290957-4

290957-1

290957-2

290957-3