ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สถานที่พักสังเกตุอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2)

 
ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง สถานที่พักสังเกตุอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2)