ตกลงราคาจัดจ้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0001

 

ถมดินบ้านป่าหัด