เทศบาลตำบลปัว เมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน

เทศบาลตำบลปัว เมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน

นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเทศบาลตำบลปัวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน ในการประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ห้องประชุมอำเภอปัว วันที่ 3 มีนาคม 2564

ซึ่งเทศบาลตำบลปัว ได้รับการประเมิน และได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ และ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ

โดยมีภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความร่วมมือและเป็นพื้นที่ในการตรวจประเมิน ดังนี้
1.ชุมชนบ้านขอนหมู่ที่ 1 ตำบลปัว ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (การบริหารจัดการขยะในชุมชน)
2.ชุมชนบ้านร้องหมูที่ 4 ตำบลปัว ด้านคนมีสุข (หมู่บ้านจัดการสุขภาพ)
3. ชุมชนบ้านไร่รวมทอง หมูที่ 6 ตำบลปัว ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (การอนุรักษ์และดูแลป่าชุมชน)
4. วัดป่าหัด หมูที่ 2 ตำบลปัว ด้านคนมีสุข (แหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น)
5. โรงเรียนบ้านร้อง หมูที่ 4 ตำบลปัว ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (การจัดการขยะในโรงเรียน)
6. ปวินศิลป์รีสอร์ท ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ด้านเมืองอยู่ดี (การสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิตและสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในหลักสูตรการเรียนการสอน)