ตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (สายบ้านนางสวย สุทธหลวง) บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

บ่านแก้ม(สายบ้านนางสวย