ตกลงราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (หน้าหอประชุม-บ้านนายเจริญ พันชน) บ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

img247 img248