กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายกเทศมนตรีตำบลปัว เขตเลอกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายกเทศมนตรีตำบลปัว
เขตเลอกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2

 

เขตเลอกตั้งที่ 1

 

เขตเลือกตั้งที่ 2