ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรินิกส์ (ออนไลน์) 

 

เทศบาลตำบลปัว รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรินิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งเน้นมาตรฐาน 3 มาตรฐานพิเศษ  ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นานกเทศมนตรี  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมการประเมิน