มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจังหวัดน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจังหวัดน่าน