การประชุมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุม การบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
          เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุม การบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
         โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พ.จ.อ. อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะกรรมการขยะ ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุม
         ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือและวางแผนการดำเนินงานการบิรหารจัดการขยะ ในปี 2564 รวมถึงสถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลฯ และสรุปผลการดำเนินการการจัดการขยะที่ผ่านมา
         และได้มอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน โดยได้ผ่านการประเมินในระดับดีมาก ในโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับภาค