การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

           เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน (ZOOM) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมครีเอทีฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
โดยมี พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลตำบลปัว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมตอบข้อมูลในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

22