เทศบาลตำบลปัวร่วมงานสลากภัต ณ วัดบ้านปรางค์

นายพลายชุมพล อยู่เอนก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลปัว ร่วมกันถวายทานสลากภัต ณ.วัดบ้านปรางค์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.

011057-1
011057-1
011057-1
011057-1
011057-1
011057-1
011057-1
011057-1
011057-1