รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

20210401_022155