โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
       เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าสุนัข และ แมว  ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 30 เมษายน 2564
       สามารถตรวจกำหนดการ วัน และเวลา ในการให้บริการ ได้ดังนี้