ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่าน(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่าน(ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 8 เมษายน 2564