รายงานความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล (รายการวิทยุ “สถานีข่าวสารเทศบาลตำบลปัว”) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล (รายการวิทยุ “สถานีข่าวสารเทศบาลตำบลปัว”) ประจำปีงบประมาณ 2563