ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0014 ถนนสายสลีเมือง บ้านนาป่าน-บ้านบ้านร้อง หมู่ที่1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)