เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565

20220427_073255