ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620220820_045521