นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565/ระเบียบวาระการประชุม/ประกาศประชาสัมพันธ์

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565/ระเบียบวาระการประชุม/ประกาศประชาสัมพันธ์

20221125_034347