วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย

วีดิทัศน์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์