แต่งตั้งคณะทำงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลตำบลปัว ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่ง EOC COVID-19 PUA