คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น