ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม